Wycena majątku

Wykonujemy wyceny majątku według wartości „odtworzeniowych nowych” dla celów ubezpieczeniowych.

Przez wartość „odtworzeniową nową” rozumiana jest wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.:

  • w przypadku budynku lub budowli – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu (wraz z wartością prac projektowych i inwestycyjnych), z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów;
  • w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach powiększona o koszty montażu oraz transportu.

Wycena przeprowadzana jest metodą kosztorysowo-porównawczą. Metoda ta jest najwłaściwsza dla określenia wartości ubezpieczeniowej składników majątku na podstawie realiów dnia dzisiejszego przy uwzględnieniu istniejących podstaw technicznych, aktualnych wykazów cen w budownictwie, biuletynów, cenników maszyn i urządzeń oraz wykaz producentów, które zostaną wskazane w końcowym raporcie.
Przedmiotem wyceny są środki trwałe – grupa od 1 do 8 (wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych wprowadzonej przez GUS).
Mamy doświadczenie w wycenie obiektów dla największych podmiotów gospodarczych w Polsce.
RCL każdorazowo dostosowuje się do wymagań, jakich oczekuje Klient.

Bartłomiej Bartczak
Prezes Zarządu
+48 795 528 686
bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl