Audyt dokumentacji ubezpieczeniowej

Świadczymy usługi szczegółowych audytów dokumentacji ubezpieczeniowej, które obejmują:

 1. przeprowadzenie analizy umów ubezpieczenia z uwzględnieniem m.in. następujących zagadnień:
  1. przedmiot ubezpieczenia,
  2. zakres ochrony ubezpieczeniowej i zakres terytorialny, w tym wprowadzony katalog wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  3. zasady kalkulacji sum ubezpieczenia / sum gwarancyjnych wskazanych w umowach ubezpieczenia, wraz z wprowadzonymi ograniczeniami (limitami) odpowiedzialności ubezpieczyciela, w tym ocena zasadności dokonywania dodatkowych wycen wartości majątku przez ubezpieczonych,
  4. pozostawiony na udziale ubezpieczonego wolumen ryzyka (franszyzy, udziały własne, ryzyka przedmiotowo lub podmiotowo wyłączone z zakresu ochrony),
  5. systemy ubezpieczenia przyjęte dla poszczególnych grup majątku,
 2. dokonanie oceny efektywności procesów i procedur ustalania zakresu ubezpieczeń i ich warunków w kontekście zapewnienia ciągłości procesów biznesowych oraz bezpieczeństwa finansowego;
 3. przygotowanie propozycji optymalizacji ochrony ubezpieczeniowej, w tym rekomendacji dotyczących alternatywnych metod transferu ryzyka z wykorzystaniem mechanizmów ubezpieczeniowych;
 4. opracowanie korporacyjnej polityki ubezpieczeniowej w oparciu o wyniki audytu;
 5. przygotowanie instrukcji i procedur dotyczących ubezpieczeń, w tym m.in. polityki likwidacji szkód, standardu wymogów ubezpieczeniowych i procedury oceny ubezpieczeń kontrahentów;
 6. ocenę procesu likwidacji szkód z obowiązujących umów ubezpieczenia pod kątem:
  1. funkcjonowania mechanizmów wspierających system likwidacji szkód,
  2. długości okresu likwidacji,
  3. odmów wypłaty odszkodowania,
  4. zrealizowanych regresów przez ubezpieczyciela,
  5. realności ochrony ubezpieczeniowej, rozumianej jako proporcja kwoty wypłaconego odszkodowania do kwoty zgłoszonego roszczenia,
  6. współpracy w zakresie likwidacji szkód z podmiotami zewnętrznymi.

Bartłomiej Bartczak
Prezes Zarządu
+48 795 528 686
bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl