Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie stanowiska pracy: „UX specialist” w związku z realizacją projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego, eksperckiego systemu informatycznego w obszarze zarządzania ryzykiem, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 1/1.1.1/2015) w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ogólny zakres zadań do wykonania:

wsparcie merytoryczne przy opracowaniu systemu do zarządzania ryzykiem w szczególności: testowanie rozwiązań utworzonych w środowisku programistycznym, okresowe inspekcje kodu, testy komponentów systemu, testy funkcjonalne.

Więcej szczegółów w treści zapytania.

Oferty można składać do dnia 28/12/2015 do godziny 12:00

elektronicznie na adres: biuro@rclab.com.pl

lub w wersji papierowej do siedziby firmy:

Risk Coach Lab sp. z o.o. 

M. Skłodowskiej-Curie 41

87-100 Toruń

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela:

Bartłomiej Bartczak tel.795 528 686, e-mail: bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl

Pobierz treść zapytania w .PDF

Comments are closed.