Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie stanowiska pracy: „Senior Backend Developer” w związku z realizacją projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego, eksperckiego systemu informatycznego w obszarze zarządzania ryzykiem, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 1/1.1.1/2015) w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ogólny zakres zadań do wykonania:

Wsparcie merytoryczne przy opracowaniu systemu do zarządzania ryzykiem w szczególności: opracowanie koncepcji architektury systemu, przygotowanie specyfikacji techniczno-funkcjonalnej oraz makiet systemu, analiza wzajemnych relacji funkcjonalności systemu, analiza dostępnych technologii umożliwiających wykonanie systemu, dobór zasobów sprzętowych (serwery) oraz środowiska informatycznego dającego optymalne perspektywy dla realizacji projektowanego systemu, projekt architektury relacyjnych baz danych, instalacja i konfiguracja bezpiecznego środowiska lokalnego deweloperów niezbędnego do prowadzenia prac programistycznych, testowanie rozwiązań utworzonych w środowisku programistycznym, napisanie kodu źródłowego systemu, okresowe inspekcje kodu, testy komponentów systemu, testy funkcjonalne.

Więcej szczegółów w treści zapytania.

Oferty można składać do dnia 28/12/2015 do godziny 12:00

elektronicznie na adres: biuro@rclab.com.pl

lub w wersji papierowej do siedziby firmy:

Risk Coach Lab sp. z o.o. 

M. Skłodowskiej-Curie 41

87-100 Toruń

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela:

Bartłomiej Bartczak tel.795 528 686, e-mail: bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl

Pobierz treść zapytania w .PDF

Comments are closed.