Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie stanowiska pracy: „Specjalista” w związku z realizacją projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego, eksperckiego systemu informatycznego w obszarze zarządzania ryzykiem, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 1/1.1.1/2015) w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Ogólny zakres zadań do wykonania:
wsparcie merytoryczne przy opracowaniu systemu do zarządzania ryzykiem, w szczególności: opracowanie koncepcji systemu; analiza zdarzeń szkodowych występujących w przedsiębiorstwach, przygotowanie koncepcji optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem, w tym optymalizacja procesu likwidacji szkód i agregacji danych szkodowych; testowanie wersji roboczych systemu; dokumentacja testów; pomoc w przygotowaniu interfejsu aplikacji; zapewnienie komunikacji pomiędzy partnerami i ekspertami.

Więcej szczegółów w treści zapytania.

Oferty można składać do dnia 23/12/2015 do godziny 12:00
elektronicznie na adres: biuro@rclab.com.pl

lub w wersji papierowej do siedziby firmy:

Risk Coach Lab sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 41
87-100 Toruń

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan:
Bartłomiej Bartczak
tel.795 528 686
e-mail: bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl

Pobierz treść zapytania w .PDF

Comments are closed.